ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
หนังสือราชการ/ส่งข่าววิทย
ข่าววิทยุตรวจอาหารรอบ 2(ร่าง)
เป้าหมายตรวจอาหาร รอบ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
บุคลากร
โครงสร้างงานอาหารปลอดภัย 55
โครงการ/แผนงาน
ดูเรื่องทั้งหมด
โครงการตลาดฯเทิดไท้ ปี 54
การสาธารณสุข กับ อปท.
การถ่ายโอนภารกิจสธ.แก่อปท.
วิธีล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
ดูเรื่องทั้งหมด
คำสั่งจพถ.ให้ปรับปรุงแก้ไข
ตัวอย่าง แผนทางเดินยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย (สสอ.กาบเชิง)
คำสั่ง
คำสั่งจ.สร.ที่ ๑๕๕๑/๒๕๕๔
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ร้านอาหาร/แผงลอย
ทะเบียนร้านอาหาร
ทะเบียนแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ทะเบียนก๋วยเตี๋ยวอนามัย
แบบสำรวจแผงลอยมาตรฐาน
แบบสำรวจร้านอาหารมาตรฐาน
ตลาดประเภทที่ 1
ดูเรื่องทั้งหมด
ตลาดประเภทที่ 1 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.1 ปี 55
แนวทางพัฒนาตลาดป.1 ปี 56
เมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการส่งเมนูอาหาร เพื่อเป็นเมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการสมัครขอรับการรับรองอาหารเมนูชูสุขภาพ
แบบฟอร์ม m1 (ใบแสดงความจำนง)
แบบฟอร์ม M2 M3 และM5
ตลาดประเภทที่ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
ข้อมูลตลาดประเภทที่ 2 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.2 ปี 55 รายอำเภอ
แบบสำรวจข้อมูลตลาดป.2 ปี 56
แนวทางการพัฒนาตลาดป.2 ปี 56
การพัฒนาตลาด
การพัฒนาตลาด
ดูเรื่องทั้งหมด
ผลการดำเนินงาน
งานตลาดสด น่าซื้อ
ผลการตรวจสารปนเปื้อน
ตรวจน้ำมันทอดซ้ำ 10-21 พย.54
สรุปผลการตรวจน้ำมันทอดซ้ำ แยกรายอำเภอ 10-21พย.54
สรุปผลการตรวจสารปนเปื้อน โดยคปสอ. ปี 54
ดูเรื่องทั้งหมด
สรุปผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปผู้ผลิตเกลือรอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปรายงานเกลือ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
อันตรายจากสารเคมี
สารฆ่าแมลง(กลุ่มคาร์บาเมต)
ดูเรื่องทั้งหมด
รายงาน/แบบรายงาน
การล้างตลาด ตค.53-พย.54
ผลตรวจฉลาก+เกลือไอโอดีน
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบรายงาน มอก.1 ปี 2556
แบบรายงาน KPI 9 ปี 2556
การเก็บตัวอย่างตรวจสารฯ
ดูเรื่องทั้งหมด
แผนกำหนดการเก็บตัวอย่าง น้ำแข็ง เกลือบริโภค ในร้าน/แผงลอย ที่ได้ป้ายCFGT
แบบฟอร์มการตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค
แบบสำรวจ/แบบสอบถาม
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบสำรวจตลาดประเภทที่ 1
แบบรายงาน กพร. ของ คปสอ. ขอให้รายงานตามไตรมาส เริ่ม ไตรมาสที่ 2 ทุกวันที่ 25 ของเดือน
แบบประเมิน
แบบประเมินการรับรู้ฯ
แบบประเมินคุณภาพแผงลอย
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบประเมินโรงอาหาร
ชมรม/ภาคีเครือข่ายตลาด
ทะเบียนชมรมตลาด ปี 53
ดูเรื่องทั้งหมด
ชมรม/ภาคีฯ ร้านอาหาร
รายชื่อเครือข่ายงานอาหารปลอดภัย
กฎหมาย/พ.ร.บ.
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 35
ดูเรื่องทั้งหมด
พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 35
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ข้อบังคับตำบล งานอาหารปลอดภัย
กฎกระทรวง/ประกาศ
กฎกระทรวงตลาด พ.ศ.51
ดูเรื่องทั้งหมด
กฎกระทรวง ปี 42 กับ 51
กฎกระทรวง ฉ.16 เป่าเมาสุรา
ประกาศ ฉ153 เกลือบริโภค
ป.ฉ151 วัตถุห้ามใช้ในอาหาร
ร่วมใจลดโลกร้อน
วิธีลดโลกร้อน
ดูเรื่องทั้งหมด
ไม้ประดับลดโลกร้อน ชุด 2
การคัดแยกขยะ
การหมักขยะหอม
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
power point แนะนำกล่มงานโภชนศาสตร์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
โภชนบำบัดฉบับ อ.วินัย
แบบฟอร์มสำรวจโรงครัวในโรงพยาบาล
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 47 คน  
  เดือนนี้ 880 คน  
  ปีนี้ 18895 คน  
  ทั้งหมด 184759 คน  

แหล่งผลิต สัตว์น้ำ GAP (ประมงจังหวัดสุรินทร์)  เพื่อพิจารณา จัดซื้อ เข้า รพ.อาหารปลอดภัย ค่ะ (28-03-2561) อ่าน (55)
แหล่งผลิตไก่ ไข่ ฟาร์มสุกร มาตรฐาน GAP (ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์)  พิจารณา เพื่อจัดซื้อเข้า รพ.อาหารปลอดภัย ค่ะ (28-03-2561) อ่าน (66)

มุมหนังสือ E-book ... (18-11-2554) อ่าน (1531)  หนังสือราชการ+ส่งข่าววิทยุ (02-02-2555) อ่าน (1536)
  ขำขำ (24-12-2554) อ่าน (1041)
  อันตรายจากสารเคมี (22-12-2554) อ่าน (1277)
  สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (21-12-2554) อ่าน (1625)
  ร่วมใจลดโลกร้อน (08-12-2554) อ่าน (970)
  ความรู้สู่ประชาชน (08-12-2554) อ่าน (1195)
  กฎหมายใกล้ตัว (08-12-2554) อ่าน (944)
  Power Point (08-12-2554) อ่าน (912)
  สาธารณสุข กับ อปท. (07-12-2554) อ่าน (1232)
  ผลการตรวจสารปนเปื้อน (07-12-2554) อ่าน (1443)
  การพัฒนาตลาด (06-12-2554) อ่าน (1043)
  โครงการ/แผนงาน (06-12-2554) อ่าน (1560)
  ใบเอกสาร/ใบสำคัญต่างๆ (02-12-2554) อ่าน (827)
  ผลการดำเนินงานตลาดสด น่าซื้อ (02-12-2554) อ่าน (1275)
  ตลาดประเภทที่ 2 (01-12-2554) อ่าน (2549)
  ตลาดประเ้ภทที่ 1 (01-12-2554) อ่าน (1188)
  แบบประเมิน (01-12-2554) อ่าน (1261)
  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 40 (16-11-2554) อ่าน (775)
  รายงาน+แบบรายงาน (13-11-2554) อ่าน (1126)
  แบบสำรวจ/สอบถาม (13-11-2554) อ่าน (4261)
  ชมรมตลาด/ภาคีเครือข่าย (13-11-2554) อ่าน (865)
  การเก็บตัวอย่างตรวจหาสารปนเปื้อน (08-11-2554) อ่าน (12995)
  กฎกระทรวง/ประกาศ (07-11-2554) อ่าน (3149)
  กฎหมาย/พระราชบัญญัติ (07-11-2554) อ่าน (1528)