ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
หนังสือราชการ/ส่งข่าววิทย
ข่าววิทยุตรวจอาหารรอบ 2(ร่าง)
เป้าหมายตรวจอาหาร รอบ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
บุคลากร
โครงสร้างงานอาหารปลอดภัย 55
โครงการ/แผนงาน
ดูเรื่องทั้งหมด
โครงการตลาดฯเทิดไท้ ปี 54
การสาธารณสุข กับ อปท.
การถ่ายโอนภารกิจสธ.แก่อปท.
วิธีล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
ดูเรื่องทั้งหมด
คำสั่งจพถ.ให้ปรับปรุงแก้ไข
ตัวอย่าง แผนทางเดินยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย (สสอ.กาบเชิง)
คำสั่ง
คำสั่งจ.สร.ที่ ๑๕๕๑/๒๕๕๔
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ร้านอาหาร/แผงลอย
ทะเบียนร้านอาหาร
ทะเบียนแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ทะเบียนก๋วยเตี๋ยวอนามัย
แบบสำรวจแผงลอยมาตรฐาน
แบบสำรวจร้านอาหารมาตรฐาน
ตลาดประเภทที่ 1
ดูเรื่องทั้งหมด
ตลาดประเภทที่ 1 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.1 ปี 55
แนวทางพัฒนาตลาดป.1 ปี 56
เมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการส่งเมนูอาหาร เพื่อเป็นเมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการสมัครขอรับการรับรองอาหารเมนูชูสุขภาพ
แบบฟอร์ม m1 (ใบแสดงความจำนง)
แบบฟอร์ม M2 M3 และM5
ตลาดประเภทที่ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
ข้อมูลตลาดประเภทที่ 2 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.2 ปี 55 รายอำเภอ
แบบสำรวจข้อมูลตลาดป.2 ปี 56
แนวทางการพัฒนาตลาดป.2 ปี 56
การพัฒนาตลาด
การพัฒนาตลาด
ดูเรื่องทั้งหมด
ผลการดำเนินงาน
งานตลาดสด น่าซื้อ
ผลการตรวจสารปนเปื้อน
ตรวจน้ำมันทอดซ้ำ 10-21 พย.54
สรุปผลการตรวจน้ำมันทอดซ้ำ แยกรายอำเภอ 10-21พย.54
สรุปผลการตรวจสารปนเปื้อน โดยคปสอ. ปี 54
ดูเรื่องทั้งหมด
สรุปผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปผู้ผลิตเกลือรอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปรายงานเกลือ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
อันตรายจากสารเคมี
สารฆ่าแมลง(กลุ่มคาร์บาเมต)
ดูเรื่องทั้งหมด
รายงาน/แบบรายงาน
การล้างตลาด ตค.53-พย.54
ผลตรวจฉลาก+เกลือไอโอดีน
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบรายงาน มอก.1 ปี 2556
แบบรายงาน KPI 9 ปี 2556
การเก็บตัวอย่างตรวจสารฯ
ดูเรื่องทั้งหมด
แผนกำหนดการเก็บตัวอย่าง น้ำแข็ง เกลือบริโภค ในร้าน/แผงลอย ที่ได้ป้ายCFGT
แบบฟอร์มการตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค
แบบสำรวจ/แบบสอบถาม
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบสำรวจตลาดประเภทที่ 1
แบบรายงาน กพร. ของ คปสอ. ขอให้รายงานตามไตรมาส เริ่ม ไตรมาสที่ 2 ทุกวันที่ 25 ของเดือน
แบบประเมิน
แบบประเมินการรับรู้ฯ
แบบประเมินคุณภาพแผงลอย
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบประเมินโรงอาหาร
ชมรม/ภาคีเครือข่ายตลาด
ทะเบียนชมรมตลาด ปี 53
ดูเรื่องทั้งหมด
ชมรม/ภาคีฯ ร้านอาหาร
รายชื่อเครือข่ายงานอาหารปลอดภัย
กฎหมาย/พ.ร.บ.
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 35
ดูเรื่องทั้งหมด
พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 35
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ข้อบังคับตำบล งานอาหารปลอดภัย
กฎกระทรวง/ประกาศ
กฎกระทรวงตลาด พ.ศ.51
ดูเรื่องทั้งหมด
กฎกระทรวง ปี 42 กับ 51
กฎกระทรวง ฉ.16 เป่าเมาสุรา
ประกาศ ฉ153 เกลือบริโภค
ป.ฉ151 วัตถุห้ามใช้ในอาหาร
ร่วมใจลดโลกร้อน
วิธีลดโลกร้อน
ดูเรื่องทั้งหมด
ไม้ประดับลดโลกร้อน ชุด 2
การคัดแยกขยะ
การหมักขยะหอม
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
power point แนะนำกล่มงานโภชนศาสตร์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
โภชนบำบัดฉบับ อ.วินัย
แบบฟอร์มสำรวจโรงครัวในโรงพยาบาล
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 26 คน  
  วันนี้ 57 คน  
  เดือนนี้ 851 คน  
  ปีนี้ 15989 คน  
  ทั้งหมด 181853 คน  

แหล่งผลิต สัตว์น้ำ GAP (ประมงจังหวัดสุรินทร์)  เพื่อพิจารณา จัดซื้อ เข้า รพ.อาหารปลอดภัย ค่ะ (28-03-2561) อ่าน (40)
แหล่งผลิตไก่ ไข่ ฟาร์มสุกร มาตรฐาน GAP (ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์)  พิจารณา เพื่อจัดซื้อเข้า รพ.อาหารปลอดภัย ค่ะ (28-03-2561) อ่าน (40)

มุมหนังสือ E-book ... (18-11-2554) อ่าน (1509)  หนังสือราชการ+ส่งข่าววิทยุ (02-02-2555) อ่าน (1514)
  ขำขำ (24-12-2554) อ่าน (1026)
  อันตรายจากสารเคมี (22-12-2554) อ่าน (1266)
  สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (21-12-2554) อ่าน (1602)
  ร่วมใจลดโลกร้อน (08-12-2554) อ่าน (962)
  ความรู้สู่ประชาชน (08-12-2554) อ่าน (1173)
  กฎหมายใกล้ตัว (08-12-2554) อ่าน (939)
  Power Point (08-12-2554) อ่าน (882)
  สาธารณสุข กับ อปท. (07-12-2554) อ่าน (1225)
  ผลการตรวจสารปนเปื้อน (07-12-2554) อ่าน (1424)
  การพัฒนาตลาด (06-12-2554) อ่าน (1036)
  โครงการ/แผนงาน (06-12-2554) อ่าน (1543)
  ใบเอกสาร/ใบสำคัญต่างๆ (02-12-2554) อ่าน (802)
  ผลการดำเนินงานตลาดสด น่าซื้อ (02-12-2554) อ่าน (1260)
  ตลาดประเภทที่ 2 (01-12-2554) อ่าน (2525)
  ตลาดประเ้ภทที่ 1 (01-12-2554) อ่าน (1184)
  แบบประเมิน (01-12-2554) อ่าน (1248)
  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 40 (16-11-2554) อ่าน (760)
  รายงาน+แบบรายงาน (13-11-2554) อ่าน (1111)
  แบบสำรวจ/สอบถาม (13-11-2554) อ่าน (4187)
  ชมรมตลาด/ภาคีเครือข่าย (13-11-2554) อ่าน (857)
  การเก็บตัวอย่างตรวจหาสารปนเปื้อน (08-11-2554) อ่าน (12843)
  กฎกระทรวง/ประกาศ (07-11-2554) อ่าน (3119)
  กฎหมาย/พระราชบัญญัติ (07-11-2554) อ่าน (1519)