ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
หนังสือราชการ/ส่งข่าววิทย
ข่าววิทยุตรวจอาหารรอบ 2(ร่าง)
เป้าหมายตรวจอาหาร รอบ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
บุคลากร
โครงสร้างงานอาหารปลอดภัย 55
โครงการ/แผนงาน
ดูเรื่องทั้งหมด
โครงการตลาดฯเทิดไท้ ปี 54
การสาธารณสุข กับ อปท.
การถ่ายโอนภารกิจสธ.แก่อปท.
วิธีล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
ดูเรื่องทั้งหมด
คำสั่งจพถ.ให้ปรับปรุงแก้ไข
ตัวอย่าง แผนทางเดินยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย (สสอ.กาบเชิง)
คำสั่ง
คำสั่งจ.สร.ที่ ๑๕๕๑/๒๕๕๔
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ร้านอาหาร/แผงลอย
ทะเบียนร้านอาหาร
ทะเบียนแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ทะเบียนก๋วยเตี๋ยวอนามัย
แบบสำรวจแผงลอยมาตรฐาน
แบบสำรวจร้านอาหารมาตรฐาน
ตลาดประเภทที่ 1
ดูเรื่องทั้งหมด
ตลาดประเภทที่ 1 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.1 ปี 55
แนวทางพัฒนาตลาดป.1 ปี 56
เมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการส่งเมนูอาหาร เพื่อเป็นเมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการสมัครขอรับการรับรองอาหารเมนูชูสุขภาพ
แบบฟอร์ม m1 (ใบแสดงความจำนง)
แบบฟอร์ม M2 M3 และM5
ตลาดประเภทที่ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
ข้อมูลตลาดประเภทที่ 2 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.2 ปี 55 รายอำเภอ
แบบสำรวจข้อมูลตลาดป.2 ปี 56
แนวทางการพัฒนาตลาดป.2 ปี 56
การพัฒนาตลาด
การพัฒนาตลาด
ดูเรื่องทั้งหมด
ผลการดำเนินงาน
งานตลาดสด น่าซื้อ
ผลการตรวจสารปนเปื้อน
ตรวจน้ำมันทอดซ้ำ 10-21 พย.54
สรุปผลการตรวจน้ำมันทอดซ้ำ แยกรายอำเภอ 10-21พย.54
สรุปผลการตรวจสารปนเปื้อน โดยคปสอ. ปี 54
ดูเรื่องทั้งหมด
สรุปผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปผู้ผลิตเกลือรอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปรายงานเกลือ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
อันตรายจากสารเคมี
สารฆ่าแมลง(กลุ่มคาร์บาเมต)
ดูเรื่องทั้งหมด
รายงาน/แบบรายงาน
การล้างตลาด ตค.53-พย.54
ผลตรวจฉลาก+เกลือไอโอดีน
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบรายงาน มอก.1 ปี 2556
แบบรายงาน KPI 9 ปี 2556
การเก็บตัวอย่างตรวจสารฯ
ดูเรื่องทั้งหมด
แผนกำหนดการเก็บตัวอย่าง น้ำแข็ง เกลือบริโภค ในร้าน/แผงลอย ที่ได้ป้ายCFGT
แบบฟอร์มการตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค
แบบสำรวจ/แบบสอบถาม
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบสำรวจตลาดประเภทที่ 1
แบบรายงาน กพร. ของ คปสอ. ขอให้รายงานตามไตรมาส เริ่ม ไตรมาสที่ 2 ทุกวันที่ 25 ของเดือน
แบบประเมิน
แบบประเมินการรับรู้ฯ
แบบประเมินคุณภาพแผงลอย
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบประเมินโรงอาหาร
ชมรม/ภาคีเครือข่ายตลาด
ทะเบียนชมรมตลาด ปี 53
ดูเรื่องทั้งหมด
ชมรม/ภาคีฯ ร้านอาหาร
รายชื่อเครือข่ายงานอาหารปลอดภัย
กฎหมาย/พ.ร.บ.
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 35
ดูเรื่องทั้งหมด
พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 35
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ข้อบังคับตำบล งานอาหารปลอดภัย
กฎกระทรวง/ประกาศ
กฎกระทรวงตลาด พ.ศ.51
ดูเรื่องทั้งหมด
กฎกระทรวง ปี 42 กับ 51
กฎกระทรวง ฉ.16 เป่าเมาสุรา
ประกาศ ฉ153 เกลือบริโภค
ป.ฉ151 วัตถุห้ามใช้ในอาหาร
ร่วมใจลดโลกร้อน
วิธีลดโลกร้อน
ดูเรื่องทั้งหมด
ไม้ประดับลดโลกร้อน ชุด 2
การคัดแยกขยะ
การหมักขยะหอม
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
power point แนะนำกล่มงานโภชนศาสตร์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
โภชนบำบัดฉบับ อ.วินัย
แบบฟอร์มสำรวจโรงครัวในโรงพยาบาล
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 2 คน  
  วันนี้ 58 คน  
  เดือนนี้ 849 คน  
  ปีนี้ 849 คน  
  ทั้งหมด 188702 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : กฎกระทรวง/ประกาศ
วันที่ : (07-11-2554) จำนวนผู้เข้าชม 3204 คน

 
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(แสงสว่าง+เสียง,ความร้อน)12 พย.19 วันที่ : (06-02-2555)
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (51) พรบ.อาคาร 22 (ส้วม,ห้องน้ำ,ที่ปัสสาวะ,อ่างล้างมือ) วันที่ : (06-02-2555)
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (2541) ตามพรบ.อาคาร 2522 (น้ำเสีย+น้ำทิ้ง) วันที่ : (03-02-2555)
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 วันที่ : (06-01-2555)
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร วันที่ : (23-12-2554)
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 เปรียบเทียบ พ.ศ.2551 วันที่ : (01-12-2554)
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2541) ตามพรบ.ควบคุมอาคาร 22 พื้นที่ตลาด วันที่ : (01-12-2554)
8. ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 การถอนสัญชาติ วันที่ : (16-11-2554)
9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2548 เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่+ปลอดบุหรี่ วันที่ : (08-11-2554)
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 สถานที่เขตสูบบุหรี่และปลอดบุหรี่ วันที่ : (08-11-2554)
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2540) เรื่องสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ วันที่ : (08-11-2554)
12. พ.ร.บ., พ.ร.ก., พ.ร.ฎ. กฎกระทรวง วันที่ : (08-11-2554)
13. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537) เรื่องเกลือบริโภค วันที่ : (08-11-2554)
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535) ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (หมวกนิรภัย) วันที่ : (15-11-2554)
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (เป่าเมาสุรา) วันที่ : (08-11-2554)
16. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 วันที่ : (08-11-2554)