ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
หนังสือราชการ/ส่งข่าววิทย
ข่าววิทยุตรวจอาหารรอบ 2(ร่าง)
เป้าหมายตรวจอาหาร รอบ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
บุคลากร
โครงสร้างงานอาหารปลอดภัย 55
โครงการ/แผนงาน
ดูเรื่องทั้งหมด
โครงการตลาดฯเทิดไท้ ปี 54
การสาธารณสุข กับ อปท.
การถ่ายโอนภารกิจสธ.แก่อปท.
วิธีล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
ดูเรื่องทั้งหมด
คำสั่งจพถ.ให้ปรับปรุงแก้ไข
ตัวอย่าง แผนทางเดินยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย (สสอ.กาบเชิง)
คำสั่ง
คำสั่งจ.สร.ที่ ๑๕๕๑/๒๕๕๔
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ร้านอาหาร/แผงลอย
ทะเบียนร้านอาหาร
ทะเบียนแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ทะเบียนก๋วยเตี๋ยวอนามัย
แบบสำรวจแผงลอยมาตรฐาน
แบบสำรวจร้านอาหารมาตรฐาน
ตลาดประเภทที่ 1
ดูเรื่องทั้งหมด
ตลาดประเภทที่ 1 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.1 ปี 55
แนวทางพัฒนาตลาดป.1 ปี 56
เมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการส่งเมนูอาหาร เพื่อเป็นเมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการสมัครขอรับการรับรองอาหารเมนูชูสุขภาพ
แบบฟอร์ม m1 (ใบแสดงความจำนง)
แบบฟอร์ม M2 M3 และM5
ตลาดประเภทที่ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
ข้อมูลตลาดประเภทที่ 2 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.2 ปี 55 รายอำเภอ
แบบสำรวจข้อมูลตลาดป.2 ปี 56
แนวทางการพัฒนาตลาดป.2 ปี 56
การพัฒนาตลาด
การพัฒนาตลาด
ดูเรื่องทั้งหมด
ผลการดำเนินงาน
งานตลาดสด น่าซื้อ
ผลการตรวจสารปนเปื้อน
ตรวจน้ำมันทอดซ้ำ 10-21 พย.54
สรุปผลการตรวจน้ำมันทอดซ้ำ แยกรายอำเภอ 10-21พย.54
สรุปผลการตรวจสารปนเปื้อน โดยคปสอ. ปี 54
ดูเรื่องทั้งหมด
สรุปผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปผู้ผลิตเกลือรอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปรายงานเกลือ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
อันตรายจากสารเคมี
สารฆ่าแมลง(กลุ่มคาร์บาเมต)
ดูเรื่องทั้งหมด
รายงาน/แบบรายงาน
การล้างตลาด ตค.53-พย.54
ผลตรวจฉลาก+เกลือไอโอดีน
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบรายงาน มอก.1 ปี 2556
แบบรายงาน KPI 9 ปี 2556
การเก็บตัวอย่างตรวจสารฯ
ดูเรื่องทั้งหมด
แผนกำหนดการเก็บตัวอย่าง น้ำแข็ง เกลือบริโภค ในร้าน/แผงลอย ที่ได้ป้ายCFGT
แบบฟอร์มการตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค
แบบสำรวจ/แบบสอบถาม
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบสำรวจตลาดประเภทที่ 1
แบบรายงาน กพร. ของ คปสอ. ขอให้รายงานตามไตรมาส เริ่ม ไตรมาสที่ 2 ทุกวันที่ 25 ของเดือน
แบบประเมิน
แบบประเมินการรับรู้ฯ
แบบประเมินคุณภาพแผงลอย
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบประเมินโรงอาหาร
ชมรม/ภาคีเครือข่ายตลาด
ทะเบียนชมรมตลาด ปี 53
ดูเรื่องทั้งหมด
ชมรม/ภาคีฯ ร้านอาหาร
รายชื่อเครือข่ายงานอาหารปลอดภัย
กฎหมาย/พ.ร.บ.
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 35
ดูเรื่องทั้งหมด
พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 35
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ข้อบังคับตำบล งานอาหารปลอดภัย
กฎกระทรวง/ประกาศ
กฎกระทรวงตลาด พ.ศ.51
ดูเรื่องทั้งหมด
กฎกระทรวง ปี 42 กับ 51
กฎกระทรวง ฉ.16 เป่าเมาสุรา
ประกาศ ฉ153 เกลือบริโภค
ป.ฉ151 วัตถุห้ามใช้ในอาหาร
ร่วมใจลดโลกร้อน
วิธีลดโลกร้อน
ดูเรื่องทั้งหมด
ไม้ประดับลดโลกร้อน ชุด 2
การคัดแยกขยะ
การหมักขยะหอม
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
power point แนะนำกล่มงานโภชนศาสตร์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
โภชนบำบัดฉบับ อ.วินัย
แบบฟอร์มสำรวจโรงครัวในโรงพยาบาล
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 11 คน  
  วันนี้ 29 คน  
  เดือนนี้ 820 คน  
  ปีนี้ 820 คน  
  ทั้งหมด 188673 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : กฎหมาย/พระราชบัญญัติ
วันที่ : (07-11-2554) จำนวนผู้เข้าชม 1553 คน

 
1. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคง 51 วันที่ : (29-11-2555)
2. พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2478 วันที่ : (17-01-2555)
3. พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 วันที่ : (16-11-2554)
4. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 วันที่ : (16-11-2554)
5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 วันที่ : (16-11-2554)
6. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 วันที่ : (15-11-2554)
7. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 วันที่ : (15-11-2554)
8. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 วันที่ : (08-11-2554)
9. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 วันที่ : (08-11-2554)
10. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พงศ.2537 วันที่ : (08-11-2554)
11. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 วันที่ : (08-11-2554)
12. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 วันที่ : (08-11-2554)
13. พระราชบัญญัติคุ้มครองผูถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 วันที่ : (08-11-2554)
14. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 วันที่ : (08-11-2554)
15. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551 วันที่ : (08-11-2554)
16. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 วันที่ : (08-11-2554)
17. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 วันที่ : (08-11-2554)
18. พระราชัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 วันที่ : (08-11-2554)
19. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 วันที่ : (08-11-2554)
20. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 วันที่ : (08-11-2554)
21. พระราชบัญญัติจัดตั้งศษลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 วันที่ : (08-11-2554)
22. พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 วันที่ : (08-11-2554)
23. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 วันที่ : (08-11-2554)
24. พระราชบัญยัติเทศบาล พ.ศ.2496 วันที่ : (08-11-2554)
25. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 วันที่ : (08-11-2554)
26. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 วันที่ : (08-11-2554)
27. พระราชบัญญัติล้างมลทิน พ.ศ.2550 วันที่ : (08-11-2554)
28. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 วันที่ : (08-11-2554)
29. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 วันที่ : (08-11-2554)
30. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 วันที่ : (08-11-2554)
31. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 วันที่ : (08-11-2554)
32. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 วันที่ : (08-11-2554)
33. พระราชบัญญัติววิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 วันที่ : (08-11-2554)
34. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 วันที่ : (08-11-2554)
35. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 วันที่ : (08-11-2554)
36. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 วันที่ : (08-11-2554)
37. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพฯ พ.ศ.2540 วันที่ : (08-11-2554)
38. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 วันที่ : (08-11-2554)
39. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ : (08-11-2554)
40. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ : (08-11-2554)
41. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วันที่ : (08-11-2554)
42. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 วันที่ : (08-11-2554)
43. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 วันที่ : (08-11-2554)
44. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 วันที่ : (08-11-2554)
45. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 วันที่ : (08-11-2554)
46. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ พ.ศ.2539 วันที่ : (08-11-2554)
47. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 วันที่ : (08-11-2554)